Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSletten, Marina Snipsøyr
dc.contributor.authorBjørkquist, Catharina
dc.date.accessioned2021-02-17T22:26:27Z
dc.date.available2021-02-17T22:26:27Z
dc.date.created2020-07-24T16:46:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationEuropean Journal of Social Work. 2020.en_US
dc.identifier.issn1369-1457
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2728780
dc.description.abstractDenne artikkelen har til hensikt å utforske hvordan de profesjonelle i barnevernet tilpasser standardiserte verktøy til sin praksis. Oppmerksomheten er rettet mot hvordan de anvender to standardiserte verktøy som er mye brukt i barnevernet i Norge, og hvordan de modifiserer verktøyene i sin daglige praksis. Forskningsspørsmålet som utforskes er dermed: Hvordan tilpasser de profesjonelle standardiserte verktøy til barnevernets praksis? Dette utforskes gjennom konseptene institusjonelt arbeid. Datamaterialet er innhentet gjennom observasjon, klient-dokumenter og semi-strukturerte intervjuer med ansatte i førstelinjetjenesten, og deres ledere, i to barneverntjenester. Datamaterialet ble analysert ved bruk av tematisk analyse. Studien viser at nye regler og ny kunnskap oppstår når verktøyene tas i bruk, og at de profesjonelle modifiserer dem for å tilpasse sin yrkesetikk og arbeidshverdag; herunder oppfordrer lederne de ansatte til å anvende skjønn. Vi argumenterer for at det institusjonelle arbeidet utført av profesjonelle barnevernsarbeidere gjennom skapelse, opprettholdelse og forstyrrelser påvirker hvordan verktøyene modifiseres. I så måte er det en dynamisk prosess mellom de profesjonelle og verktøyene som gjensidig påvirker hverandre. Studien viser at de profesjonelle fortsatt har stort rom for skjønnsutøvelse og at de modifiserer de standardiserte verktøyene.en_US
dc.description.abstractThis article aims to examine how child welfare professionals adapt standardised tools into practice. It focuses on how the professionals apply two commonly used standard tools in Norway and how they make them fit their daily practice. The research question is: How do professionals adapt standardised tools into the practices of the child welfare service? This is explored through the concepts of institutional work. The data stem from observation, client documents and semistructured interviews with frontline professionals and managers in two child welfare offices. The data were analysed using thematic analysis. The findings show that new rules for practice and knowledge emerged when the tools were used. Moreover, the professionals modified them to suit their professional ethics and workload; here, the managers encouraged them to exercise discretion. We argue that how the tools were adapted depended on the institutional work of the child welfare professionals, through creation, maintenance and disruption. Consequently, there is a dynamic process between the actors and the tools, in which they both impinge on one another. Furthermore, frontline professionals still maintain substantial discretion and tinker with tools.
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTaylor & Francisen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectchild welfareen_US
dc.subjectstandardisationen_US
dc.subjectinstitutional worken_US
dc.subjectdiscretionen_US
dc.subjectbarnevernen_US
dc.subjectstandardiseringen_US
dc.subjectinstitusjonelt arbeiden_US
dc.subjectskjønnen_US
dc.titleProfessionals’ tinkering with standardised tools: dynamics involving actors and tools in child welfare practicesen_US
dc.title.alternativeProfesjonelles modifisering av standardiserte verktøy: dynamiske prosesser mellom aktører og verktøy i barneverneten_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2020 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Groupen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.source.journalEuropean Journal of Social Worken_US
dc.identifier.doi10.1080/13691457.2020.1793114
dc.identifier.cristin1820472
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode2


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal