• Senter for frivillige organisasjoner : delrapport II 

   Hansen, Gunnar Vold; Nilsen, Sigurd Roger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2004)
   Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag, startet høsten 2000 opp et felles prosjekt ”Bruker- og kompetansesenter”. Prosjektet var et tre-årig prosjekt som ble avsluttet 30. juni 2003. ...
  • Prosjekt frivillige hjelpere i eldreomsorgen 

   Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2005)
   Frivillighetssentralen i Fredrikstad fikk for året 2003 kr. 170.000,- fra Helse og rehabilitering til prosjektet ”Frivillige hjelpere i eldreomsorgen”. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid med to kommunale ...
  • "Ikke møtt" : en analyse av sosialmedisinske poliklinikkers konsultasjonspraksis 

   Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2006)
  • Dagtilbudene for eldre i Fredrikstad kommune : en kartleggingsundersøkelse 

   Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri; Rummelhoff, Guri (Oppdragsrapport(Høgskolen i Østfold), Research report, 2007)
   På bakgrunn av den betydelige omorganiseringen dagsentertjenesten for eldre i Fredrikstad har vært gjenstand for de siste årene, ble det tatt initiativ fra politisk og faglig hold i kommunen til å gjøre en kartleggingsundersøkelse ...
  • Eldreomsorg i Askim kommune 

   Paulsen, Kirsti Meum (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2007-05)
   Dette er en rapport fra en undersøkelse om eldreomsorg i Askim kommune. Formålet med undersøkelsen var å få en bedre innsikt i hvordan Askim kommune prioriterer eldreomsorgen, og det var et særlig ønske å se på forholdet ...
  • Organisatoriske innovasjoner i helsesektoren : prosessbaserte virksomhetsmodeller, evidensbasert praksis og behandlingslinjer 

   Ramsdal, Helge; Ramsdal, Kjetil (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2007-07)
   Denne rapporten diskuterer utviklingen av prosessbaserte virksomhetsmodeller i helse- og sosialsektoren, i første rekke etablering av behandlingslinjer i sykehus. Det argumenteres for at etablering av behandlingslinjer ...
  • Praksis som læringsarena : samlæringsprosjekt 

   Lillemoen, Lillian; Nilsen, Sigurd Roger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2008-11-18)
   Denne artikkelsamlingen er en presentasjon av prosjektet ”Praksis som læringsarena” – et samlæringsprosjekt i studieåret 2007/2008. Prosjektet har vært finansiert av praksismidler knyttet til den kommunale helse- og ...
  • Barnas stasjon : rapport fra en brukerundersøkelse 

   Ørmen, Nita (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2008-11-21)
   I denne rapporten presenteres resultatet av en kvalitativ undersøkelse av det barne- og familiestøttende tiltaket Barnas stasjon i Fredrikstad. Gjennom intervjuer med seks kvinner som har hatt eller fortsatt har kontakt ...
  • Administrativt Samarbeidsutvalg i Østfold: erfaringer med organisering og arbeidsformer 

   Ramsdal, Helge; Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2009-05-28)
   Utgangspunktet for denne rapporten er at Samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold HF og kommunene i fylket utløper 1. Juli 2009. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Administrativt Samarbeidsutvalg, og finansiert av ...
  • Tiltak for å redusere sykefravær: Eiendom & Intern Service - Askim kommune 

   Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter A. (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2009-12-07)
   I denne rapporten ser vi nærmere på årsakene til at den kommunale virksomheten Eiendom & Intern Service i Askim kommune har fått en positiv utvikling i sykefraværet. Undersøkelsen viser at virksomheten har klart å kombinere ...
  • "Ærlig talt": mat og måltider i sykehjem: en undersøkelse blant beboere i somatiske sykehjem i Østfold 

   Aagaard, Heidi (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2010-02-24)
   Denne rapporten bygger på en undersøkelse om maten og måltidet ved somatiske sykehjem i Østfold, utført i februar-mai 2009. Dette er den tredje undersøkelsen med fokus på mat og måltider i sykehjem. I den første undersøkelsen ...
  • "... Vi driver og rydder hver uke vi ...": evaluering av oppsøkende rusteam i Moss/Rygge 

   Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold), Research report, 2010-03-24)
   I denne rapporten ser vi nærmere på det oppsøkende rusteamet i Moss (ORT). ORT er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Moss og Rygge, samt den sosialmedisinske poliklinikken (SMP) i Moss. Rapporten har to hovedkonklusjoner. ...
  • "Pedalen": sykkelverksted og sykkelparkering 

   Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild; Arvesen, Petter A. (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2010:4, Research report, 2010-11-16)
   Kirkens Bymisjon startet i 2007 opp et prosjekt for tidligere rusmisbrukere. I lokaler ved Fredrikstad jernbanestasjon etablerte stiftelsen en sykkelparkering og et sykkelverksted. Prosjektet fikk navnet ”Pedalen” og ble ...
  • "Alt rett - Alltid" 

   Andreassen, Hilde Marie; Hoff, Thor; Bøckmann, Sissel (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2011:4, Research report, 2011-09-12)
   Prosjektet handler om sykepleiere, vernepleiere og sykepleier- og vernepleierstudenter sine oppfatninger av medikamenthåndtering og da spesielt medikamentregning i klinisk praksis. Hensikten med prosjektet var at studenter ...
  • Egenomsorg, behov og mestring: i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund 

   Gregersen, Anne-Grethe; Thomsen, Klaus Michael (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2011:3, Research report, 2011-09-14)
   Dette er en rapport om det første forsøket på å starte en form for selvhjelpsgrupper blant nordmenn med revmatisme i Spania. Norsk revmatikerforbund og Høgskolen i Østfold stod ansvarlig for prosjektet, som ble støttet av ...
  • Egenomsorg, behov og mestring: i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund 

   Gregersen, Anne-Grethe; Thomsen, Klaus Michael (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2011:3, Research report, 2011-09-14)
   Dette er en rapport om det første forsøket på å starte en form for selvhjelpsgrupper blant nordmenn med revmatisme i Spania. Norsk revmatikerforbund og Høgskolen i Østfold stod ansvarlig for prosjektet, som ble støttet av ...
  • Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike («Romeriksprosjektet»): Underveisevaluering 

   Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:2, Research report, 2012-11-27)
   Denne rapporten er en midtveisevaluering fra «Romeriksprosjektet» - et prosjekt om forpliktende samarbeid mellom sykehuset Ahus og 7 kommuner på Romerike om mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser – såkalte ...
  • Mobilt røntgen: Gjennomgang av prosjekt og erfaringsgrunnlag 

   Ramsdal, Kjetil; Bjørkquist, Catharina (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:4, Research report, 2012-12-19)
   I perioden 23.03 2011 til 31.12 2011 gjennomførte Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune et prosjekt med forarbeid og implementering av mobilt røntgen i Fredrikstad og Sarpsborg. Selve tjenesten var i ...
  • Mobilt røntgen: Gjennomgang av prosjekt og erfaringsgrunnlag 

   Ramsdal, Kjetil; Bjørkquist, Catharina (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:4, Research report, 2012-12-19)
   I perioden 23.03 2011 til 31.12 2011 gjennomførte Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune et prosjekt med forarbeid og implementering av mobilt røntgen i Fredrikstad og Sarpsborg. Selve tjenesten var i ...
  • En for alle - alle for En!: Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn 

   Mikaelsen, Finn; Tonholm, Trude; Dyrø, Line C.; Eriksen, Malin; Kongsberg, Kristine; Hansen, Glenn Jonny Gander (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2012:3, Research report, 2013-01-16)
   Formålet med denne rapporten er å dokumentere spillernes opplevelser knyttet til deltakelsen på Fredrikstad Fotballklubbs Gatelag og sammenfatte noen erfaringer med «FFK-modellen» slik den var i oppstartsåret. Undersøkelsen ...