Samlingen inneholder alle bidrag fra ansatte ved Avdeling for helse og velferd utgitt i serien HIØ, Oppdragsrapport

Recent Submissions

 • Horisontal og vertikal samordning mellom regionale og kommunale aktører i arbeidet mot barnefattigdom – Kan Velferdspiloten vise vei? 

  Arvesen, Petter; Helgesen, Marit K.; Fineide, Mona Jerndahl; Ørmen, Nita (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2021:1;, Research report, 2021)
  Velferdspiloten er initiert og drevet av Fylkesmannen i Oslo og Viken med deltakere fra NAV, Bufetat Øst, Husbanken Øst og Viken Fylkeskommune. Kommunene som deltar er Fredrikstad, Indre Østfold, Sarpsborg og Halden. ...
 • Implementering av feedbackinformert tjeneste ved Stiftelsen Fyrlykta 

  Arvesen, Petter (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);, Research report, 2019)
  Bakgrunnen for denne rapporten er et oppdrag fra Stiftelsen Fyrlykta om å beskrive implementeringen av feedbackverktøyet, Feedbackinformerte Tjenester (FIT), i virksomheten. Formålet med evalueringen har vært å vise hvordan ...
 • Velferdspiloten – samarbeidsløsninger mellom statlig regionalt nivå og kommuner i Østfold 

  Helgesen, Marit K.; Fineide, Mona Jerndahl; Ørmen, Nita (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2019:2, Research report, 2019)
  Hovedmålsettingen med Velferdspiloten er å finne nye måter regionale sektormyndigheter kan samordne sin innsats for å løse kommunale velferdsutfordringer. Prosjekt er initiert og drevet av Fylkesmannen i Østfold, nå ...
 • Forskningsrapport: Prosjekt Virtuell korttidsavdeling i Halden kommune 

  Gjellebæk, Camilla; Samuelsen, Finn; Winther, Rune (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2019:1, Research report, 2019)
  Halden kommune startet i 2016 pilotprosjektet «Virtuell Korttidsavdeling» (VKA) i hjemmesykepleien, for å utvikle og teste velferdsteknologiske løsninger. Prosjektet er rettet mot hjemmeboende pasienter med behov for tett ...
 • Tidlig ute og tett på: Evaluering av virksomhetsorganiserte team som ledd i NAV-Østfolds deltakelse i prosjektet “Ned med sykefraværet – IA-ledelse 2.0” 

  Ramsdal, Helge; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna; Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2018:1, Research report, 2018)
  Dette er en rapport om prosjektet «NED med sykefraværet – IA-ledelse 2.0», et ett-årig prosjekt gjennomført av NAV Østfold. Prosjektet har dreid seg om å gjennomføre forsøk med virksomhetsbaserte team der målet har vært å ...
 • Innovasjonsreisen – innføring av digitale trygghetsalarmer på veien mot Helsevakt: Følgeforskning i Fredrikstad kommune 

  Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria; Holone, Harald; Samuelsen, Finn (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2017:3, Research report, 2017)
  Denne rapporten viser resultater fra et oppdrag med følgeforskning for Fredrikstad kommune. Vi har benyttet et organisasjonsteoretisk perspektiv på prosesser som kommunen og deres ansatte, brukere og pårørende er med på i ...
 • Samarbeid om rehabilitering 

  Hansen, Gunnar Vold; Aarøen, Kari; Gregersen, Anne-Grethe; Hansen, Mette; Løken, Therese Dwyer; Samuelsen, Finn; Tjøstolvsen, Inger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2017:1, Research report, 2017)
  Regjeringen legger opp til at det skal bli tydeligere arbeidsdeling og samarbeid mellom sykehus og kommuner om rehabilitering. Denne rapporten bygger på et prosjekt der ett sykehus, tre kommuner og høgskolen samarbeidet ...
 • SÅRBARE OVERGANGER – «Tricky Transitions» 

  Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Huby, Guro Øyen; Johnsen, Lasse (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2016:1, Research report, 2016-01-26)
  Denne rapporten viser resultater fra et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Sykehuset i Østfold, Fredrikstad kommune og bruker- og pårørendeorganisasjoner innen rus- og psykisk helse. Målet med dette prosjektet var å ...
 • Erfaringer fra pilotering av velferdsteknologi i Sarpsborg kommune: Mobil trygghetsalarm, digital medisindispenser og KOLS-monitorering 

  Bjørkquist, Catharina (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2015:4, Research report, 2015-06-16)
  I denne rapporten ser vi på erfaringer med uttesting av tre velferdstekologiske løsninger, mobil trygghetsalarm, digital medisindispenser og KOLS-brett, i Sarpsborg kommune. Formålet å er prøve ut teknologiske løsninger ...
 • Hvordan utvikle organisatorisk kompetanse?: – en studie knyttet til sykepleierstudenters siste praksisperiode 

  Nilsen, Sigurd Roger; Gjellebæk, Camilla; Brynhildsen, Siri; Tjøstolvsen, Inger; Johansen, Siv Groth (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2015:3, Research report, 2015-05-05)
  Studien belyser erfaringer med utprøving en ny modell for praksisstudier hvor hensikten var å utvikle studentenes organisatoriske kompetanse. Praksisperioden var den siste til et deltidskull ved bachelorutdanningen i ...
 • Mat og måltid i sykehjem 2 

  Aagaard, Heidi; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2015:1, Research report, 2015-03-09)
  Denne rapporten bygger på en nasjonal undersøkelse blant ledere og en undersøkelse blant et utvalg av helsepersonell om mat og måltider i sykehjem, utført i 2014. Disse undersøkelsene har tatt utgangspunkt i en tidligere ...
 • Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike («Romeriksprosjektet») - Sluttevaluering 

  Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2015:2, Research report, 2015-03-09)
  Romeriksprosjektet er et prosjekt innenfor rammen av Helsedirektoratets utprøving av forpliktende samhandlingsmodeller. Prosjektet var et samarbeid mellom sykehuset Ahus og 7 kommuner på Romerike om mennesker med ruslidelser ...
 • «Kortprogram Rus» – Evaluering av et pilotprosjekt 

  Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2014:3, Research report, 2014-12-22)
  "Kortprogram Rus" er et tiltak som er utviklet for å kunne gi et tilbud til innsatte med rusproblemer som soner korte dommer. Programmet har to hovedmålsettinger. Først og fremst er det et mål å bistå deltakerne i å redusere ...
 • Baseline for pilotering av velferdsteknologi: KOLS-monitorering, automatisk medisinhåndtering og mobile trygghetsalarmer i Sarpsborg kommune 

  Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2014:4, Research report, 2014-12-19)
 • EVALUERING AV BRIK – Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen 

  Hansen, Gunnar Vold; Dahl, Ulf; Samuelsen, Finn (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2014:2, Research report, 2014-12-12)
  I denne rapporten presenteres evalueringen av pilotprosjektet med BRIK (Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen) som kriminalomsorgen satte i gang i 2013 ved Østfold Friomsorgskontor og i Halden fengsel. Vi ...
 • A Research Design for the Study of an Innovation Journey: - The eSenior Project: Piloting Telecare and Telehealth Technology 

  Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2014:1, Research report, 2014-10-20)
 • Pappa i fengsel: andre evalueringsrapport 

  Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter A.; Tonholm, Trude (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:18, Research report, 2014-01-09)
  "Pappa i fengsel" er et program som Kriminalomsorgen har utviklet for å gjøre fedre som soner en fengselsstraff mer kvalifisert til å utøve en papparolle. I denne evalueringen konkluderer vi at programmet bidrar til å ...
 • Når samhandling kreves: et helsevesen i endring krever ny kompetanse 

  Nilsen, Sigurd Roger; Andersen, Kirsti Lauvli; Johansen, Siv Groth; Karlsen, Heidi (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:17, Research report, 2014-01-07)
  Evalueringen av delprosjekt 1, Tilpasning til framtidens spesialisthelsetjeneste, viste at praksisstudier hvor studentene både var på sengepost og spesialavdelinger gav gode læresituasjoner. Refleksjon i gruppe med deltakelse ...
 • Oppsøkende rusteam i Moss 

  Hansen, Gunnar Vold; Jensen, Hilde Rossnes; Schillinger, Anne; Sandsberg, Jon Aasmund; Fugletveit, Ragnhild (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:13, Research report, 2013-09-18)
  Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
 • 1 + 1 er mer enn 2 

  Mikaelsen, Finn; Tonholm, Trude; Hamang, Anett; Reid, Astri; Sørensen, Arne Inge; Vindløv, Elisabeth (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:12, Research report, 2013-05-08)
  Denne rapporten fokuserer på samarbeid mellom offentlige og private aktører i forbindelse med sosialt arbeid. Undersøkelsene er foretatt i forbindelse med Fredrikstad Fotballklubbs gatelag, som er inspirert og finansiert ...

View more