Alle utgivelser i HIØ's skriftserier legges her

Collections in this community

Recent Submissions

 • Mat og måltider i sykehjem 3 

  Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (Report, 2023-09)
  Kunnskap om mattilbudet og ernæringspraksis i kommunene er et viktig grunnlag for det videre arbeidet med kvalitetsforbedring innen mat og ernæring i helse- og omsorgstjenesten. Sammen med Nasjonal faglig retningslinje for ...
 • Tidlig ute og tett på: Evaluering av virksomhetsorganiserte team som ledd i NAV-Østfolds deltakelse i prosjektet “Ned med sykefraværet – IA-ledelse 2.0” 

  Ramsdal, Helge; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna; Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2018:1, Research report, 2018)
  Dette er en rapport om prosjektet «NED med sykefraværet – IA-ledelse 2.0», et ett-årig prosjekt gjennomført av NAV Østfold. Prosjektet har dreid seg om å gjennomføre forsøk med virksomhetsbaserte team der målet har vært å ...
 • Samarbeid om rehabilitering 

  Hansen, Gunnar Vold; Aarøen, Kari; Gregersen, Anne-Grethe; Hansen, Mette; Løken, Therese Dwyer; Samuelsen, Finn; Tjøstolvsen, Inger (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2017:1, Research report, 2017)
  Regjeringen legger opp til at det skal bli tydeligere arbeidsdeling og samarbeid mellom sykehus og kommuner om rehabilitering. Denne rapporten bygger på et prosjekt der ett sykehus, tre kommuner og høgskolen samarbeidet ...
 • «Kortprogram Rus» – Evaluering av et pilotprosjekt 

  Hansen, Gunnar Vold (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2014:3, Research report, 2014-12-22)
  "Kortprogram Rus" er et tiltak som er utviklet for å kunne gi et tilbud til innsatte med rusproblemer som soner korte dommer. Programmet har to hovedmålsettinger. Først og fremst er det et mål å bistå deltakerne i å redusere ...
 • Baseline for pilotering av velferdsteknologi: KOLS-monitorering, automatisk medisinhåndtering og mobile trygghetsalarmer i Sarpsborg kommune 

  Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2014:4, Research report, 2014-12-19)
 • A Research Design for the Study of an Innovation Journey: - The eSenior Project: Piloting Telecare and Telehealth Technology 

  Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2014:1, Research report, 2014-10-20)
 • Pappa i fengsel: andre evalueringsrapport 

  Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter A.; Tonholm, Trude (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:18, Research report, 2014-01-09)
  "Pappa i fengsel" er et program som Kriminalomsorgen har utviklet for å gjøre fedre som soner en fengselsstraff mer kvalifisert til å utøve en papparolle. I denne evalueringen konkluderer vi at programmet bidrar til å ...
 • Kulturanalyse på Gimle skole 

  Sträng, Dan Roger; Bråthen, Hanne (Rapport (Høgskolen i Østfold);2013:5, Research report, 2014-01-02)
  Etter flere år med systematisk utviklingsarbeid, ønsket rektor å se om elevene merket noe til de prioriteringene som er gjort og hva skolen har satset på. Metoden for datainnsamling var brevskriving, og ut fra disse ...
 • Bilde som kilde for læring 

  Gusgaard, Bodil (Rapport (Høgskolen i Østfold);2013:4, Research report, 2013-10-04)
  Sammendrag Dette er en rapport fra grunnskolens praksisfelt. Det overordnede formålet er å anvende kunst og kultur som læringsmetode, der eleven ut fra sitt erfaringsnivå tilegner seg kunnskap ved å oppleve, innhente og ...
 • Oppsøkende rusteam i Moss 

  Hansen, Gunnar Vold; Jensen, Hilde Rossnes; Schillinger, Anne; Sandsberg, Jon Aasmund; Fugletveit, Ragnhild (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:13, Research report, 2013-09-18)
  Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
 • Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena: rapport fra en pilotstudie 

  Hatlem, Marianne; Nolet, Ronald; Strand, Torill (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:14, Research report, 2013-09-03)
  Prosjektet «Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena» startet opp høsten 2011 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) som et nasjonalt pilotprosjekt hvor departementet gav bestillingen til 6 fylker via Fylkesmennene ...
 • Bruk av fokusgruppeintervju som metode i evaluering av nytt praksisopplegg 

  Ørmen, Nita (Rapport (Høgskolen i Østfold);2013:3, Research report, 2013-09-03)
  Nye prosjekter innen barnevernfeltet krever systematisk evaluering for å bedre kvaliteten på arbeidet som utføres. Kvalitativ forskning gir dybde kunnskap som henter opp erfaring fra levd liv. Bruk av fokusgrupper i ...
 • "Tenk om Emilie het Emil?": en rapport fra Østfold om pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagen 

  Kolle, Tonje; Nyhus, Mette Røe (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:15, Research report, 2013-06-14)
  I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det at likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk og at barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn (Kunnskapsdepartementet, ...
 • Fantasi og virkelighet i Theodor Kittelsens mytiske forestillingsverden: rapport om et temaarbeid fra grunnskolens praksisfelt 

  Gusgaard, Bodil (Rapport (Høgskolen i Østfold);2013:2, Research report, 2013-06-04)
 • 1 + 1 er mer enn 2 

  Mikaelsen, Finn; Tonholm, Trude; Hamang, Anett; Reid, Astri; Sørensen, Arne Inge; Vindløv, Elisabeth (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:12, Research report, 2013-05-08)
  Denne rapporten fokuserer på samarbeid mellom offentlige og private aktører i forbindelse med sosialt arbeid. Undersøkelsene er foretatt i forbindelse med Fredrikstad Fotballklubbs gatelag, som er inspirert og finansiert ...
 • Fra vedtak til tjeneste - Om utformingen av nødvendig helsehjelp i hjemmebaserte tjenester 

  Kirchhoff, Jörg W. (Rapport (Høgskolen i Østfold);2013:1, Research report, 2013-02-26)
  Denne rapporten retter fokuset på nødvendig helsehjelp og presenterer funn fra en studie der man har studert hvilke faktorer som påvirker omfanget og innholdet i nødvendig helsehjelp i to norske kommuner. Faktorene er ...
 • «LIEN»: et tilrettelagt botilbud i Bergen 

  Hansen, Gunnar Vold; Landsnes, Sissel (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:9, Research report, 2013-02-04)
  Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
 • «LIEN»: et tilrettelagt botilbud i Bergen 

  Hansen, Gunnar Vold; Landsnes, Sissel (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:9, Research report, 2013-02-04)
  Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
 • Omsorgsboligene A-F på Åsgårdområdet - Tromsø kommune 

  Aarøen, Kari (Høgskolen i Østfold (Oppdragsrapport);2013:8, Research report, 2013-02-04)
  Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...
 • Østbyen helsehus, avdeling Leistad 

  Sandell, Ove (Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold);2013:11, Research report, 2013-02-04)
  Denne rapporten er en av flere der Høgskolen i Østfold i samarbeid med et temanettverk av tjenesteytere beskriver og dokumenterer noen av de tjenestetilbudene som gis til brukergruppen: "Mennesker med psykiske lidelser som ...

View more