Show simple item record

dc.contributor.authorJuuhl, Gudrun Kløve
dc.contributor.authorMichelsen, Maja
dc.date.accessioned2021-02-11T22:26:06Z
dc.date.available2021-02-11T22:26:06Z
dc.date.created2020-12-30T13:56:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationNordic Journal of Literacy Research. 2020, 6 (3), 4-26.en_US
dc.identifier.issn2464-1596
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2727539
dc.description.abstractDenne artikkelen gjev oversikt over nordisk forsking på barn og ungdoms tekstar og tekstpraksisar på fritida dei siste tjue åra (2000–2019). I denne perioden har vilkåra for barns deltaking i ulike tekstkulturar endra seg som følgje av den teknologiske utviklinga, og artikkelen strekar dermed opp eit forholdsvis nytt forskingsfelt, der særleg barns deltaking i digitale og multimodale tekstar og tekstpraksisar vert tematisert. Føremålet med den systematiske reviewen er å finna ut kva som kjenneteiknar den nordiske forskinga på feltet teoretisk, metodisk og empirisk. Forskinga vi har funne, dreg i stor grad vekslar på sosiokulturell læringsteori og new literacy studies, og observasjon, intervju og tekstsanalysar er metodar som vert hyppig nytta. Samla sett gir den nordiske forskinga eit ganske tydeleg bilete av kva barn og unge brukar lesing og skriving til på fritida, korleis barn og unge skaffar seg teksterfaringar, kva område dei frivillige tekstpraksisane er knytte til og kven barn og unge kommuniserer med, men ny forsking bør blant anna supplera den eksisterande forskinga ved å undersøkja deltaking i tekstpraksisar på tvers av kontekstar, på tvers av medium og over lengre tid.en_US
dc.description.abstractThis article gives an overview of Nordic research on children’s and youth’s texts and literacy practices out of school for the last twenty years (2000–2019). During this period the conditions for children’s participation in various text cultures have changed as a result of technological development, and thus the article highlights a relatively new research field, where especially children and youth’s participation in digital and multimodal texts and text practices is explored. The aim of this systematical review is to find out what defines the Nordic research in the field, theoretically, methodologically and empirically. The research is to a large extent rooted in socio-cultural learning theories and New Literacy Studies, and relies primarily on observation, interviews and text analyses. The research gives an overall picture of what young people in the Nordic countries use reading and writing for out of school, how they get textual experiences, what spheres of life the out of school text practices are related to and who children and youth communicate with. New research can supplement the existing by exploring participation in text practices across contexts and media and for longer periods of time.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherNordic Open Access Scholarly Publishing - a division of CappelenDamm Akademisken_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectfritidstekstaren_US
dc.subjectfritidstekstpraksisaren_US
dc.subjectbarn og ungdoms tekstpraksisaren_US
dc.subjectforskingsoversynen_US
dc.subjectreviewen_US
dc.subjectout of school textsen_US
dc.subjectout of school literacyen_US
dc.subjectchildren and youth’s literacy practicesen_US
dc.titleForsking på barn og ungdoms tekstar og tekstpraksisar på fritida, med eit nordisk fokusen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018en_US
dc.source.pagenumber4-26en_US
dc.source.volume6en_US
dc.source.journalNordic Journal of Literacy Researchen_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.doi10.23865/njlr.v6.2093
dc.identifier.cristin1864095
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal