Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFjeld, Hilde Sofie
dc.contributor.authorRamberg, Lin Elisabet Sandhaug
dc.date.accessioned2021-02-15T00:08:05Z
dc.date.available2021-02-15T00:08:05Z
dc.date.created2021-01-19T09:53:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 2021, 15 (1), 18–32.en_US
dc.identifier.issn2535-7697
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2727913
dc.description.abstractArtikkelen handler om nettverkssamarbeid mellom skoleledere, og formålet er å undersøke hvordan læring i og lederutvikling gjennom ledernettverk forstås fra rektorers og skoleeiers perspektiv, og hva som eventuelt gjør nettverk funksjonelle og levedyktige. Artikkelen baserer seg på data fra intervjuer med 6 rektorer og en representant for skoleeier i en kommune i Sør-Norge. Skoleledernettverk, som tidligere ble dannet på selvstendig initiativ, er etter hvert blitt en obligatorisk innretning hvor skoleeier har en viss innflytelse på agendaen. Studien søker å belyse nettverkssamarbeid som arena for læring og støtte i en tid da det stilles store forventninger og krav til skoleledere, og hvor vi ser at rekruttering til lederjobber i skolen svikter. Våre funn bekrefter i stor grad tidligere forskning og viser at samarbeidet i ledernettverkene virker utviklende og støttende for deltakerne når det gjelder å lede det langsiktige, planmessige arbeidet med skoleutvikling og i håndtering av mer rutinemessige driftsoppgaver. Sentrale trekk ved nettverkene som fremmer funksjonaliteten, er at de har en ledelse, at de har en grunnleggende struktur for samarbeidet, og at de oppleves som nyttige og formålstjenlige for deltakerne. For skoleeier er ledernettverkene en strategi for informasjonsdeling og lederutvikling.en_US
dc.description.abstractThe article is about network collaboration between school leaders, and the purpose is to investigate how learning in and leadership development through leadership networks is understood from the principals’ and school owners’ perspective and what makes networks functional and viable. The article is based on data from interviews with 6 principals and a representative of the school owner in a municipality in southern Norway. School leader networks, which were previously formed on an independent initiative, have gradually become a mandatory institution where the head of department has a certain influence on the agenda. The study seeks to shed light on network collaboration as an arena for learning and support at a time when great expectations and demands are placed on school leaders and where we see that recruitment for leadership jobs in the school fails. Our findings largely confirm previous research and show that the collaboration in the leadership networks has a developing and supportive effect on the participants when it comes to leading the long-term, planned work with school development and in handling more routine operational tasks. Central features of the networks that promote functionality are that they have a management, a basic structure for the collaboration and that they are perceived as useful and purposeful for the participants. For the school principal, the leadership networks are a strategy for information sharing and leadership development.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectskoleledernettverken_US
dc.subjectskoleutviklingen_US
dc.subjectskoleledersamarbeiden_US
dc.subjectutdanningsledelseen_US
dc.subjectschool leadership networken_US
dc.subjectschool leadership developmenten_US
dc.subjectschool leadership collaborationen_US
dc.subjecteducational leadershipen_US
dc.titleSkoleledernettverk som arena for læring og støtteen_US
dc.title.alternativeSchool leadership network as an arena for development and supporten_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.source.pagenumber18–32en_US
dc.source.volume15en_US
dc.source.journalNordisk tidsskrift for utdanning og praksisen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.23865/up.v15.2351
dc.identifier.cristin1873950
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal