• Å veilede en nyutdannet lærer med disiplinproblemer i klassen 

      Baltzersen, Rolf K. (Chapter, 2011)
      I denne artikkelen vurderer jeg om modelltenkningen til Argyris og Schön kan gi oss en større forståelse for de praksisteorier som nyutdannete lærere og veiledere opererer med. Argyris og Schön gjør en grovkategorisering ...